Eidsiva omstilles for fremtiden

Eidsiva bidrar med positive miljøeffekter, arbeidsplasser og næringsvekst i Hedmark og Oppland. Dagens lave kraftpriser krever likevel en betydelig omstilling for å sikre et robust og lokalt eid energiselskap.

Norsk kraftnæring preges av kraftoverskudd og lave kraftpriser i Norden og Europa. Sterke drivere som klimaendringer, teknologiutvikling og endret kundeetterspørsel fører til en storstilt omstilling av hele energisystemet – ikke bare i Norge, men i hele Europa. Stort investeringsbehov og utsikt til lave kraftpriser de neste årene setter soliditeten under press, kontantstrømmer og utbytteevne for næringen. Denne virkeligheten må Eidsiva også tilpasse seg.

Rammebetingelser i endring

Stortingets energi- og miljøkomité gikk i mars inn for å endre energiloven ved å innføre et såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. Dette gjøres for å oppnå et skarpere skille mellom monopolregulert nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet som for eksempel strøm-/ telekomleveranser til bedrifter og husstander. I tillegg vil innføringen av en ny markedsmodell sikre at sluttbrukerkunder får strømregning og nettleie på en faktura, uavhengig hvilken strømleverandør kunden velger. Eidsiva ønsker disse endringene velkommen. De vi bidra til økt konkurranse om strømkundene og hindre at kostnader fra annen virksomhet legges til nettvirksomheten og belastes nettkundene. For mindre energiselskap kan disse endringene bli utfordrende både organisatorisk og på grunn av økte krav til kompetanse og kostnadseffektivitet. Dette kan resultere i færre og større selskaper i det norske kraftnæringen. Eidsiva er blant de største kraftselskapene i Norge, men endringene krever at også Eidsiva må omstille seg for å sikre et robust og lokalt eid energiselskap i Hedmark og Oppland.

Ny konsernstrategi nødvendig

Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 27 kommuner i de to fylkene eier Eidsiva. Eierne har forpliktet seg til et langsiktig eierskap frem til 2036, med et finansielt, industrielt og regionalt formål. Eidsiva skal oppnå langsiktig og god avkastning og gi et forutsigbart årlig utbytte til eierne. Vi skal utvikle gode og samfunnsnyttige produkter og infrastruktur til våre kunder, og i tillegg skal Eidsiva drive regional utvikling ved å skape vekst i hele Innlandet. I tråd med eiernes hensikt jobber Eidsiva derfor med tre strategiske initiativ som skal sikre en konkurransedyktig virksomhet i årene framover: Omorganisering av virksomheten, et resultatforbedringsprogram på 165 millioner og et nytt digitaliseringsprogram.

Omorganisering for å øke produktivitet

Eidsivakonsernet har over flere år vært styrt som autonome virksomheter der beslutninger i stor grad har vært tatt i styrene til de enkelte datterselskapene. For å sette fokus på kjernevirksomhet og forenkle styringsstrukturen i Eidsiva, er antallet virksomhetsområder redusert fra sju til fire. Omorganiseringen tilrettelegger i større grad for helhetstenkning som forventes å gi sterkere produktivitetsvekst og en større utnyttelse av synergier på tvers av virksomhetsområdene. Virksomhetsområdene Produksjon, Marked, Bredbånd og Nett styres nå i større grad gjennom beslutninger tatt i linjen og i konsernstyret enn gjennom datterselskapsstyrene.

Eidsiva Veksts virksomhet innen innovasjon og utvikling er også omorganisert som følge av ny konsernstrategi. Eidsivas styre har videre besluttet at deler av investeringsporteføljen skal selges. Dette gjelder blant annet Eidsivas aksjepost i Moelven Industrier. Eidsivas inntreden i Moelven i sin tid skyldtes behovet for å sikre tilgang på bio-råstoff i forbindelse med Eidsivas satsning innen bioenergi. Disse verdikjedene er nå etablert. Derfor er det naturlig å overlate eierposten til eiere som kan ha et fullt fokus på å utvikle Moelven Industrier videre. Elsikkerhet Norge AS er derimot eksempel på et selskap vi ønsker å videreutvikle.

Ambisiøs resultatforbedring

Eidsiva har også startet gjennomføringen av et kostnadseffektiviseringsprogram for å bedre resultat før skatt med 165 millioner årlig fra og med 2018. Investeringer vil derfor være knyttet opp til kjernevirksomheten for å sikre god produksjonsevne og leveringssikkerhet. Alle deler av Eidsiva-konsernet vil bli omfattet av resultatforbedringsprogrammet. I tillegg til betydelige reduksjoner i andre variable kostnader vil vi redusere bemanningen med 100 årsverk. Målet er å unngå oppsigelser gjennom naturlig avgang og tilbud om tidligpensjoner. Prosessen forventes sluttført i løpet av høsten.

Nytt digitaliseringsprogram

Eidsiva gjennomførte i slutten av 2015 en virksomhetsgjennomgang som viste at selskapet kan effektiviseres betydelig gjennom ta i bruk nye arbeidsprosesser som er støttet av digitale verktøy og hjelpemidler. Eidsiva har derfor igangsatt et konsernprogram med formål å identifisere og implementere muligheter innenfor anvendelse av digital teknologi. Programmet vil legge til rette for nye tjenester, bedre kundebetjening og høyere effektivitet i interne arbeidsprosesser. Arbeidet skal også bidra til å sikre kontinuerlig forbedring, langsiktig lønnsom vekst og gjøre Eidsiva bedre i stand til å gripe nye forretningsmuligheter.

Sikkerhet først

Eidsiva er inne i en ambisiøst og krevende omstilling. Likevel skal alt selskapet foretar seg, både ute og inne, gjøres med et sterkt fokus på sikkerhet og innenfor Eidsivas HMS-kultur. Strategien for å oppnå målsetningen om null alvorlige arbeidsrelaterte skader innebærer at riktige holdninger og en god sikkerhetskultur er forankret i alle ledd i organisasjonen. God planlegging av arbeidsoppgavene, valg av riktig arbeidsmetode og bruk av riktig utstyr er viktige faktorer for å lykkes med å redusere arbeidsrelaterte skader. Godt HMS-arbeid bidrar også til å optimalisere hvert prosjekt økonomisk.

Utvikler regionen

Eidsiva står også overfor spennende investeringsmuligheter, og kommersielt interessante vind- og vannkraftprosjekter vurderes kontinuerlig.  I tillegg har selskapet store investeringer knyttet til strømnettet. Eidsiva og selskapets forløpere har gjennom flere tiår bidratt til regional utvikling gjennom elektrifisering av Innlandet. I dag tas stabil strømforsyning som en selvfølge. Nå er det tilgangen på høyhastighets bredbånd som blir stadig viktigere for bokvalitet. Etterspørselen framover vil i økende grad handle om økt kapasitet framfor dekning. Det er i hovedsak fiberbasert bredbånd som dekker kapasitetsetterspørselen, og Eidsiva har det siste året bygget 5.000 fiberaksesser. Eidsiva vil satse videre på utbygging av fiber i vår region, fordi tilgang til høyhastighets fiberbredbånd er et av Eidsivas viktigste bidrag til eiernes hensikt om Eidsiva som en pådriver for regional utvikling. Samtidig bidrar bredbåndsvirksomheten til løpende gode resultater og gjennom det bygges verdier for Eidsiva og våre eiere.

Kundene våre er viktigst

Eidsiva strømkunder er lojale til sitt lokale energiselskap, og sluttbrukervirksomheten opplevde ytterligere vekst i antall kunder i 2015. Dette mener vi skyldes at Eidsiva leverer gode produkter og gir våre kunder god service når de har behov for det. Samtidig vet mange i Innlandet at Eidsiva ivaretar et betydelig samfunnsansvar gjennom vår sponsorvirksomhet innen idrett og kultur. Dette bekreftes også gjennom kundemålinger på bransjenivå. I tillegg til strømsalg tilbyr Eidsiva smarte energirelaterte produkter for hjemmebruk som kan øke komfort, energieffektivitet og sikkerhet. De første produktene er allerede til salgs i Eidsivas nettbutikk, og gir forbrukerne blant annet oversikt over strømforbruket gjennom døgnet.

Eidsiva jobber med nødvendige omstillinger, men også viktige utviklingsprosjekter i lys av at gode og effektive løsninger til våre kunder blir stadig viktigere. Vi skal fremover sikre god kundeservice og også tilby et enda bredere og bedre tilbud innen strøm, bredbånd og energirelaterte tjenester. Gjennom vårt langsiktige regionale eierskap og våre kompetente ansatte har Eidsiva et godt utgangspunkt for å ruste selskapet for fremtiden samtidig som vi skal fortsette å være en viktig samfunnsaktør på prioriterte områder til det beste for utviklingen på Innlandet.

 

Øistein Andresen

Konsernsjef Eidsiva Energi AS