Sikkerhet angår alle ansatte - alle har et ansvar for sikkerhet

- I Eidsiva ønsker vi at alle skal gå hjem etter endt arbeidsdag minst like friske og raske som da de kom på jobb, sier sikkerhetssjef Knut Henrik Nilsen.

Systematisk sikkerhetsarbeid er avgjørende for at Eidsiva skal nå sine mål. En trygg virksomhet kommer derfor alltid først når aktiviteter prioriteres i Eidsiva, hvor etablerte sikkerhetsprinsipper stiller klare forventninger til både ledere og medarbeidere når det gjelder atferd og gjennomføring av arbeidsoppgaver.

– Vår langsiktige målsetting er null skader knyttet til arbeidsplassen, hvor vi opprettholder høy sikkerhet ved alle våre virkeområder.

God risikoforståelse

I Eidsiva jobbes det med aktiviteter som har iboende høy risiko hver eneste dag, og for å unngå skader eller ulykker er det etablert tekniske, menneskelige og organisatoriske sikkerhetsbarrierer. Av disse er den enkelte ansatte den viktigste sikkerhetsbarrieren av alle. 

– Det er derfor viktig at alle ansatte har god sikkerhetsbevissthet og risikoforståelse, sier Nilsen.

– Å forstå og redusere sikkerhetsrisiko er selve kjernen for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver uten skader eller ulykker, enten oppgavene innebærer høy risiko og må planlegges grundig, eller det er en ren rutinepreget driftsoppgave, forteller han.

God risikoforståelse er også viktig i Eidsivas design av nett og anlegg, for å sikre en trygg arbeidsplass for ansatte og innleide.

– Tekniske og ikke-tekniske barrierer skal implementeres, vedlikeholdes og følges opp for å redusere sårbarhet, og sikre en trygg og effektiv virksomhet, sier Nilsen.

Kultur preget av sikkerhet

Eidsivas ledere er pådrivere for utvikling av sikkerhetskulturen i selskapet. Kulturen skal preges av forståelse og styring av risiko, etterlevelse av selskapets styrende dokumentasjon, tett oppfølging av sikkerhetsarbeidet hos innleide og leverandører, og rapportering av alle uønskede hendelser, i tillegg til analyse og læring av disse.

– Vårt systematiske sikkerhetsarbeid i Eidsiva skal føre til en sterk sikkerhetskultur vi kan være stolte av, og som bidrar til at Eidsiva er en trygg og god arbeidsplass, og har et godt omdømme, avslutter Nilsen.

- Alle skal føle seg trygge og verdsatt

- Alle skal føle seg trygge og verdsatt, og føle at de bidrar i utviklingen av Eidsiva Nett til en god og fremtidsrettet arbeidsplass, sier Reidulf Ekera.

Etter halvannen måned i den nyopprettede stillingen som Fagansvarlig HMS i Eidsiva Nett begynner «veien å bli til,» som han selv sier. Og han stortrives i den nye rollen sin. Nå er han i gang med forberedelser for en besøksrunde til de ulike oppmøtestedene i Eidsiva Nett.

Varierte arbeidsoppgaver
I løpet av ei arbeidsuke er Reidulfs arbeidsoppgaver mange og varierte. Han prøver å samle alle tråder, og hver uke leverer han ukesrapport til nettdirektøren og ledergrupper i nettselskapet. –Jeg går gjennom alle avvik, ser på trender og følger opp dette. Jeg skal bidra til at HMS er i fokus i alle ledd, sier han. Reidulf møter i ledermøtene i Avdeling Montasje og ellers der HMS står på agendaen. –Jeg bistår også med utarbeidelse av SHA-planer, og prøver å rydde i systemer innen mitt fagområde. Men jeg kan bidra mer. Det er bare å ta kontakt, sier han. Reidulf er organisert i Avdeling Montasje, og rapporterer til Gorm Gundersen, men han er HMS-koordinator for hele nettselskapet. Når Eidsivas nye sikkerhetssjef begynner 1. april vil Reidulf ha tett samarbeid med ham.

God bedriftsøkonomi
-God og aktiv HMS er grunnlaget for god bedriftsøkonomi, sier Reidulf. Før han begynte i som Fagansvarlig HMS var han i et par år hovedverneombud i Eidsiva. Før det var han arbeidsleder på Gjøvik. –Jeg har alltid vært interessert i HMS, og har vært hovedverneombud både i Gjøvik Energiverk og Mjøskraft, sier han.