Fellesløsninger for hele konsernet

Morselskapet skal sikre samarbeid og synergier på tvers i konsernet. Stabs- og støttefunksjoner som er vurdert mest effektivt å etablere felles, er organisert i morselskapet Eidsiva Energi.

Konsernstab fastsetter fellesløsninger i konsernet og leverer tjenester til hel- og deleide datterselskaper etter avtale om volum, kvalitet og pris. Kostnadseffektiv drift og riktig kvalitet og servicenivå er fokusområder.

Konsernstab leverer tjenester innenfor:

  • HR og personellsikkerhet
  • Kommunikasjon
  • IKT og informasjonssikkerhet
  • Innkjøp
  • Interne servicefunksjoner