Miljørapport 2015

I henhold til konsernets miljø- og klimapolicy skal Eidsiva være en samfunnsbevisst aktør og vektlegge miljø og klima i alle beslutninger, og ta en aktiv rolle innenfor produksjon av fornybar energi.

I 2015 ble de nye fjernvarmeanleggene i Kongsvinger, Moelv og Gjøvik satt i normal drift, og en varmtvannsakkumulator på 6000 m3 ble installert i Hamar for økt energiutnyttelse fra avfallsforbrenningen på Trehørningen Energisentral.

Prosjektutvikling pågår for både vind- og vannkraftprosjekter. For eksisterende kraftverk og berørte vassdrag brukes det betydelige ressurser på fisketiltak og fiskeundersøkelser. I Innlandet er det utfordringer knyttet til spredt bosetting og rydding av vegetasjon langs lange kraftlinjer i skog, og tiltak for å opprettholde leveringssikkerheten med et tøffere klima.

Naturinngrep ved utbygging av kraftlinjer, vindkraft og vannkraft krever grundige og godkjente planer for håndtering av arealbruk, transport, terrenginngrep, skogrydding og plante- og dyreliv. Store deler av virksomhetens drift er underlagt krav om internkontroll som sikrer kvalitet. Utover dette var det i 2015 fortsatt fokus på å holde elektroniske møter, begrense bilkjøring generelt og øke bruken av konsernets elbiler.

Eidsivas samlede energiproduksjon var 4 TWh i 2015, og samlede klimagassutslipp var 13 tonn CO2 ekvivalenter. Dersom en forutsetter CO2-faktor 110 gram CO2/kWh, og at hele Eidsivas energiproduksjon fortrengte produksjon av tilsvarende volum i det nordiske kraftmarkedet, har Eidsivas samlede energiproduksjon erstattet produksjon som ville medført utslipp av 442 970 tonn CO2-ekvivalenter. Det gir et positivt bidrag til reduksjon på utslipp av klimagasser på 429 941 tonn CO2-ekvivalenter.

Les hele miljørapporten her