Sponsorvirksomheten til Eidsiva i 2016

Eidsiva har sitt marked og sin tilhørighet i Innlandet. Her er de fleste av selskapets kunder, ansatte, eiere og fremste partnere. Eidsiva er avhengig av regionens utvikling og er derfor bidragsyter gjennom blant annet sponsing.

Eidsivas sponsorvirksomhet skal bidra til et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv i Innlandet. Dette mener Eidsiva er med på å gjøre Innlandet til et mer attraktivt sted å bo.

Eidsivas sponsoravtaler innen idrett og kultur skal bidra til positive relasjoner og økt forståelse for Eidsivas virksomhet og verdier. De skal forsterke Eidsivas omdømme og bidra til selskapets kundetilfredshet. Alt i alt skal sponsorvirksomheten understøtte konsernets visjon om å være «Drivkraft for oss i Innlandet».

Målsetting

Eidsivas sponsorvirksomhet er forretningsmessig forankret med avtalefestede gjenytelser som sikrer lokal synlighet ved logoprofilering og tilgang til opplevelser og arrangementer. Eidsivas samarbeidsavtaler skal oppfylle tre hovedmålsettinger:

  • Forretningsmessig

Bedre kundetilfredshet, bygge omdømme og øke markedsandel for Eidsiva. Det skal føles riktig å være kunde i Eidsiva

  • Eiernes hensikt

Bidra til å gjøre Innlandet til et bedre sted å bo

  • Vinn-vinn

Bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Lokal synlighet og positive opplevelser i nærmiljøet

Kriterier

Sponsoravtaler inngås etter følgende kriterier:

  • Breddeavtaler inngås med lag og foreninger som har gjentagende aktiviteter for barn og unge som er løpende gjennom sesongen/året
  • Fyrtårnavtaler inngås med aktører som har spesiell regional verdi, med et stort potensiale for profilering og positiv aktivitet for Eidsiva
  • Positiv eksponering og synlighet for Eidsiva gjennom logoprofilering på utøvere, arena, hjemmeside og annet markedsmateriell

Breddeavtaler

Eidsiva praktiserer likebehandling for breddeavtalene. Det vil si at utgangspunktet for sponsoravtalene settes til 100 kroner per aktive medlem blant barn og unge. Eidsiva krever i tillegg økonomisk styring og kontroll.

Eidsivas breddesatsning innen idrett og kultur profilerer Eidsiva som en positiv bidragsyter i nærmiljøet i Hedmark og Oppland. Engasjementene bidrar til å befeste vår posisjon som en betydelig og positiv lokalaktør. Avtalene reguleres gjennom standardkontrakter og gjenytelser som profilering på drakter, stadioner og nettsider.

Breddeidrett for barn og unge representerer hovedtyngden av Eidsivas sponsorater. Eidsiva hadde om lag 200 breddeavtaler ved utgangen av 2015.

Fyrtårnavtaler

Eidsivas sponsorvirksomhet retter seg også mot såkalte fyrtårn innen eliteidrett og kulturinstitusjoner. Dette fordi fyrtårnene fungerer som gode forbilder for breddeaktivitetene, samtidig som de bidrar med positive opplevelser og aktiviteter i Innlandet. Det legges vekt på eksponering, publikumsoppslutning, regional betydning og økonomisk ryddighet ved fastsettelse av sponsoravtalenes størrelse. Ved utgangen av 2015 hadde Eidsiva 21 fyrtårnavtaler.