Eidsiva Produksjon

Virksomhetsområdet Produksjon omfatter Eidsivas aktiviteter innenfor vannkraft og bioenergi, samt utvikling av vindkraftprosjekter. Det vil si Eidsivas aktiviteter knyttet til produksjon av fornybar energi. Eidsiva er i norsk målestokk en stor aktør innenfor både vannkraft og bioenergi.

En fellesnevner for disse områdene er at de resultatmessig er svært avhengig av kraftmarkedets utvikling. En eventuell realisering av de utbyggingsprosjekter selskapet er involvert i, er også helt avhengig av de forventninger en har til kraftmarkedets videre utvikling.

Kraftmarkedet har hatt en sterkt fallende tendens de siste årene. Går vi tilbake til 2010-2011, så vi priser på rundt 50 euro/MWh. Dette har så kontinuerlig hatt en fallende tendens til at vi i dag ser priser for de nærmeste årene på rundt 20 euro/Mwh. Den fallende kraftprisen har selvfølgelig medført at Eidsivas resultater har hatt en negativ utvikling. Eidsivas vannkraftproduksjon er ca. 3,5 TWh pr. år og dette tilsier at faller kraftprisen med 10 øre/kWh, så reduseres våre inntekter med brutto 350 millioner kroner. Riktignok blir vannkraftproduksjonen hardt beskattet med en grunnrenteskatt på 33 % i tillegg til den alminnelige inntektsskatten på nå 25 %, men likevel slår dette kraftig ut også på resultatet etter skatt.

De sentrale spørsmål er hva den negative utviklingen i kraftmarkedet skyldes og aller viktigst hva skal en tro om utviklingen på kort og lang sikt. Dette er helt sentralt når vi nå skal ta stilling til eventuell investering i store vann- og vindkraftprosjekter.

Mange hevder at det er elsertifikatmarkedet og fornybarutbyggingen som har vært årsaken til dette. Det stemmer at utviklingen av ny fornybar energi bidrar til lavere priser, men hovedårsaken til dagens lave kraftpriser er at vi i dag ser mye lavere priser på kull, gass og kvoter for CO2-utslipp, enn det vi så for noen år tilbake. Det nordiske kraftmarkedet styres i stor grad av den kortsiktige marginalkostnaden for termisk kraftproduksjon, altså kull- og gassgraft, korrigert med vanntilsiget. Jo mer fornybar produksjon og jo mer tilsig det er, jo lavere er de nordiske kraftprisene relativt til marginalkostnaden for termisk kraftproduksjon. Jo mindre tilsig og kjernekraftproduksjon det er, jo høyere er de nordiske kraftprisene relativt til marginalkostnaden for termisk kraftproduksjon.