Videre vekst i Eidsiva Bioenergi

Ved utgangen av 2015 er Eidsiva Bioenergis energileveranser i overkant av 0,4TWh. Dette gir et godt grunnlag for kundeutvikling og fortsatt kostnadseffektiv drift.

Eidsiva valgte for 10 år siden å satse tungt på bioenergi og fjernvarme i Innlandet. Dette har resultert i en intens utbyggingsperiode på fjernvarmeområdet. Først med utbygging av avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen som brenner ca. 75 000 tonn avfall hvert år og gir en energiproduksjon på ca. 200 GWh i form av fjernvarme til Hamar, damp til Norsk Protein og noe elproduksjon. Deretter utbygging av fjernvarme på Lillehammer og Gjøvik og andre tettsteder i Hedmark og Oppland. Dette har resultert i at Eidsiva nå har fjernvarmeanlegg på 10 steder i de to fylkene. Denne storstilte og framtidsrettede utbyggingen har medført investeringer på nærmere 2 milliarder kroner. Eidsiva er i dag den 3. største fjernvarmeprodusenten i Norge og produserer ca. 400 GWh pr. år.

Den omfattende utbyggingsperioden er nå gjennomført. For å skape grunnlag for en positiv resultatutvikling er det nå spesielt viktig å få koplet på flere kunder, det vil si å øke volumet, samt forbedre driften ytterligere gjennom kostnadseffektivisering og optimalisering av råstofftilgangen.

Eidsivas satsing på bioenergi har vært og vil være et sentralt element i Innlandets satsing på å ta ressursene på bio-området i bruk.

Miljøvennlig energibidrag

Fjernvarme bidrar til miljøløft på grunn av utfasing av oljefyrer og på grunn av bruk av lokalt og klimanøytralt råstoff. Anleggene utnytter lokalt restavfall, returtre og flere ulike flisfraksjoner som brensel. På denne måten trenger ikke brenselet fraktes over lange avstander med forurensende transport, og det gir dermed sterkt reduserte klimautslipp. Anleggene i hele Innlandet bidrar til vesentlige miljøløft, og med en samlet årlig energileveranse på mer enn 400 GWh tilsvarer dette det samlede energibehovet i 2000 norske husstander.

Gjøvik Energisentral, som ble satt i drift i november 2014, er Gjøviks største klimatiltak noensinne. Byens CO2-utslipp er redusert med 15 prosent. Gjøvik Energisentral produserer og leverer fjernvarme, og baserer seg på returtreflis fra lokale og regionale leverandører, og utnytter på denne måten energi som ellers ville blitt sendt til Sverige for energigjenvinning.

Høy utbyggingsaktivitet

Varmesentralene på Gjøvik, Lillehammer, Moelv, Åsnes og SIVA Kongsvinger ble i løpet av 2015 i ferdigstilt. Dette har resultert i stor aktivitet med utvikling og påkobling av nye kunder på disse driftsstedene. Samtidig jobbes det med å styrke kundegrunnlaget for de øvrige etablerte fjernvarmenettene. I 2015 ble også Trehørningen varmesentral ferdigstilt. Til sammen bidrar dette til at en størst mulig andel av energiproduksjonen utnyttes effektivt.

Samtidig jobbes det godt med videreutvikling av eksisterende anlegg. Ved Elverum varmesentral skal det i 2016 settes i drift ny 10 MW biobrenselkjele for returtre. Kjelen erstatter to eldre kjeler som ikke lenger tilfredsstiller kravene til utslippskontroll og til kostnadseffektiv og sikker drift. Varmesentralen vil samtidig gjennomgå er renovering av kontrollrom, rørarrangement og andre fasiliteter og Elverum varmesentral vil da framstå som et moderne bioenergianlegg og en flott arbeidsplass.

Etter flere år med høy investeringsaktivitet har Eidsiva Bioenergi etablert en infrastruktur som danner et godt utgangspunkt for videre vekst. Hovedmålet for den videre satsingen vil være å utvikle kundegrunnlaget og drifte eksisterende anlegg sikkert, rasjonelt og kostnadseffektiv.