Vindmøller

Austri Vind

Eidsiva har som deleier i selskapet Austri Vind siden 2010, sammen med de andre eierne, arbeidet med utvikling av flere vindkraftprosjekter.

Det siste året har det spesielt vært arbeidet med utvikling og planlegging av prosjektet Raskiftet vindkraftpark. Dette ligger ved Osensjøen i Østerdalen og berører kommunene Trysil og Åmodt. Raskiftet er planlagt med 31 vindmøller som vil gi en midlere årlig produksjon på ca. 350 GWh i året. Utbyggingen av Raskiftet vil ha et økonomisk omfang som gjør det nødvendig å få med eksterne investorer i tillegg til dagens eiere som er Eidsiva og GE. Det er derfor gjennomført en prosess for å få inn andre eksterne investorer. Denne prosessen har medført at det nå er konkrete forhandlinger med en utenlandsk industriell investor som er interessert i en eierandel på 60 % i Raskiftet. Eidsivas eierandel ved en eventuell utbygging vil være ca. 20 %. I tillegg arbeides det for at Eidsiva skal ha en rolle i forhold til driften av vindkraftverket. En utbygging av Raskiftet vil gi de to berørte kommunene årlige inntekter på mer enn 10 millioner kroner, samt at de aktuelle grunneiere vil motta betydelige årlige erstatninger for leie av grunn.

En eventuell utbygging av Raskiftet er avhengig av at vi får på plass en ekstern investor og ikke minst at prosjektet har en tilfredsstillende lønnsomhet. For et vindkraftprosjekt med en forventet levetid på 25 år, er spesielt forventningene til elsertifikatmarkedet særdeles viktige. Inntektene fra sertifikatene vil være en betydelig del av inntektene i en stor andel av vindkraftverkets levetid. Vi arbeider ut fra en framdriftsplan som tilsier avklaring av investeringssaken før sommerferien og eventuell oppstart med grunnarbeidene til høsten.